algemeen

 • Wat kan ik van Fysio de Merk verwachten?

  Fysiotherapiepraktijk De Merk is als praktijk al jaren werkzaam binnen Joure en omgeving. Eerder waren de therapeuten van De Merk werkzaam in de Vlijt aan de Koningin Julianalaan. In januari 2010 heeft het team het pand naast de Rabobank aan de Merk betrokken. Dit pand ligt in het centrum van Joure en is gemakkelijk bereikbaar.

  Mocht u meer willen weten, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze medewerkers of bellen met het algemene nummer 0513 41 3337.
   

 • Wat zijn jullie openingstijden?

  Wanneer kunt u bij terecht?

  Doordat er binnen De Merk een groot aantal therapeuten werkzaam is, hebben wij ruime openingstijden. We zijn iedere werkdag geopend vanaf 08h00 uur en sluiten onze deuren altijd pas in de avond. Mocht u door de week geen mogelijkheid hebben om de fysiotherapeut te bezoeken, dan kunnen wij voor u ook aanwezig zijn op de zaterdagochtend.
  Maandag: 08h00 – 20h30
  Dinsdag: 08h00 – 20h30
  Woensdag: 08h00 – 20h30
  Donderdag: 08h00 – 20h00
  Vrijdag: 08h00 – 20h00
  Zaterdag:  10h00 – 13h00

  De specifieke werktijden van onze therapeuten kunt u terugvinden bij de therapeuten informatie. Buiten onze openingstijden kunnen afzeggingen en wijzigingen door worden gegeven via het antwoordapparaat (0513-413337), via het mobiele nummer (06 2273 1409) of via de mail (info@fysiodemerk.nl).

 • Werken jullie samen met andere zorgverleners?

  Voor het verlenen van goede zorg is samenwerking en kennisuitwisseling met artsen en andere zorgverleners een vereiste!

  Wij van fysiotherapie De Merk vinden het erg belangrijk om ons zorgaanbod te verbeteren door met collegae binnen en buiten de fysiotherapie samen te werken. Door samen te werken kunnen we van elkaar leren en onze werkzaamheden voor de patiënt goed op elkaar afstemmen. Dat is in het belang van de patiënt. Samenwerkingsverbanden en zorgketens waarin we deelnemen zijn onder meer:
  Fysiotherapeutisch Netwerk Neurologie Zuidwest Friesland
  Netwerk Claudicatio
  COPD Netwerk / Dokterscoop COPD
  Netwerk Oncologie Onconet
  Netwerk geriatrie
  Netwerk Chronische Pijn (io)
  Werkgroep Kinderfysiotherapie
  Buurtzorg & Thuiszorg

  bieden we regelmatig stageplaatsen aan de opleidingen voor fysiotherapie om komende therapeuten de gelegenheid te geven zich praktijk gericht op hun beroepsmatige toekomst voor te bereiden.

wat weten - formeel

 • Welke tarieven hanteren jullie?

  Wat kost onze zorg wanneer u niet of niet volledig verzekerd bent voor fysiotherapie?

  De Merk heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wanneer u voor fysiotherapie verzekerd bent, zullen de behandelingen rechtstreeks door ons bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden. U heeft daar dan verder geen werk van. U hoeft dan ook niet eerst voor te schieten en later te declareren.

  Bent u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie, dan declareren wij de behandeling rechtstreeks bij u. Daarbij hanteren we de volgende tarieven (prijzen per persoon per behandeling per 1 januari 2015)

  1. Zitting Fysiotherapie € 30,00
  2. Zitting Kinderfysiotherapie € 40,00
  3. Zitting Manuele therapie € 40,00
  4. Zitting Psychosomatische fysiotherapie € 35,00
  5. Zitting Geriatrische fysiotherapie € 35,00
  6. Eénmalig Fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
  7. Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 25,00
  8. Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 20,00
  9. Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 20,00
  10. Groepszitting van behandeling van vijf tot tien personen € 17,50
  12. Toeslag voor uitbehandeling € 10,00
  13. Inrichtingstoeslag €   7,50
  14. Instructie / overleg ouders van de patiënt € 30,00
  15. Niet nagekomen afspraak € 21,00
  17. Eenvoudige, korte rapporten € 20,00
  18. Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 30,00

 • Kwaliteits Fysio?

  De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen fysiotherapiepraktijk de Merk staan geregistreerd in het centraal kwaliteitsregister van het KNGF. Voor meer informatie kunt u kijken bij Kwaliteit op deze website.

 • Hoe kom ik aan informatie?

  Natuurlijk informeren wij u over uw behandeling en de door ons geboden zorg. Dat doen we in ieder geval via onze site, via onze folders en in de gesprekken met u als klant. Wanneer u ergens meer van wilt weten, vraag het ons gerust. We informeren u graag!

 • Wat zijn mijn rechten en plichten

  Het is belangrijk om te weten dat u als patiënt van Fysiotherapie De Merk een aantal rechten en plichten heeft. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zie ook voor meer informatie op www.wgbo.nl.

 • Hoe gaat de Merk om met privacy?

  Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Dit reglement is te vinden op www.fysiotherapie.nl

wat weten - Praktisch

 • Waar kan ik terecht met mijn klachten?

  Klachtenregeling

  Fysiotherapie De Merk doet er alles aan om op welke manier dan ook te zorgen voor tevredenheid van onze patiënten. Mochten er toch klachten zijn en mocht u hier niet met uw eigen fysiotherapeut uit komen, dan kunt u die via deze weg melden.

  [[Per 1 januari 2017 verandert deze procedure door veranderingen in de wet Wkkgz. De wet verplicht zorgaanbieders per 1 januari 2017 om een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. De Merk wil op de door onze beroepsgroep KNGF voorgestelde aanpak aan te sluiten. De huidige klachtenregeling van het KNGF wordt aan de Wkkgz aangepast. Dat zelfde geldt voor de geschillen instantie. Onderstaand de regeling tot 1 januari 2017.]]

  Klacht indienen
  Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. De klacht moet u namelijk ondertekenen. Iemand kan ook namens u een klacht indienen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Omschrijf uw klacht altijd zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die aansluit bij wat u wilt bereiken met uw klacht.

  Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF
  De klachtencommissie van het KNGF is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen fysiotherapeuten of medewerkers die voor hem werken. Via de klachtencommissie kan op uw verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw fysiotherapeut op te lossen.
  Wenst u geen bemiddeling of heeft de bemiddeling niet het door u gewenste resultaat, dan start de klachtencommissie de klachtenprocedure. Deze procedure bestaat uit een schriftelijk onderzoek en daarna een zogeheten mondelinge behandeling tijdens een zitting. De klachtencommissie onderzoekt de klacht, geeft een oordeel en doet eventueel aanbevelingen aan de fysiotherapeut hoe deze in het vervolg een dergelijke klacht kan voorkomen. De fysiotherapeut moet op de aanbevelingen reageren, maar is niet verplicht om ze op te volgen. De klachtencommissie spreekt de fysiotherapeut dus vooral aan op zijn professionaliteit. Ze kan geen schadevergoeding toekennen of straffen opleggen.

  Commissie van Toezicht van het KNGF
  De Commissie van Toezicht gaat over het gedrag van fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het Centraal Kwaliteitsregister en leden van het KNGF. Zij moeten zich houden aan de gedragsregels en beroepsethiek voor fysiotherapeuten. In vergelijking met het Regionaal Tuchtrecht is de drempel lager, de behandeling besloten en verloopt de procedure in de regel vlot.

  Eerst is er een schriftelijk onderzoek en vervolgens een mondelinge behandeling tijdens een zitting. De Commissie van Toezicht doet schriftelijk uitspraak. Wanneer de Commissie van Toezicht het eens is met de klacht, kan een maatregel aan de fysiotherapeut worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, een berisping of schorsing (uit bepaalde rechten) van het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en het schrappen uit het Centraal Kwaliteitsregister. Ook kan de Commissie van Toezicht bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De Commissie van Toezicht kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen. Bent u het oneens met de uitspraak van de Commissie van Toezicht dan kunt u in beroep gaan.

  Regionaal Tuchtcollege van de overheid

  Fysiotherapeuten vallen onder het Tuchtrecht dat de overheid heeft ingevoerd. Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij een Regionaal Tuchtcollege. Als het tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten en de procedure is formeler dan bij de Commissie van Toezicht. De zitting bij het Regionaal Tuchtcollege is in principe openbaar. U kunt zich als klager tijdens dit proces laten vertegenwoordigen door een advocaat. Voor uitgebreide informatie over de procedures kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges.

  Meer informatie
  Heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met één van de onderstaande organisaties.

  Ledenadvies KNGF
  tel. 033 – 467 29 29.
  www.kngf.nl
  Zorgbelang Nederland
  tel. 0900-2437070 (€ 0,10 cent per min.)
  www.zorgbelang-nederland.nl

  Adressen instanties
  Klachtencommissie van het KNGF
  Secretaris Klachtencommissie KNGF,
  Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
  tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

  Commissie van Toezicht van het KNGF
  Secretaris Commissie van Toezicht KNGF,
  Postbus 248, 3800 AE Amersfoort,
  tel. 033 – 467 29 00 (u wordt doorverbonden)

  Regionaal Tuchtcollege
  De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens

 • Welke info moet ik geven bij het aanmelden?

  Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw geboortedatum, uw burgerservicenummer, uw adresgegevens en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Tijdens uw eerste bezoek aan de praktijk neemt u een geldig legitimatiebewijs en uw zorgpas mee.

 • Kan ik terecht zonder verwijsbrief?

  Uw fysiotherapeut is direct toegankelijk, wat betekent dat de verwijzing van een huisarts of specialist niet persé nodig is. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screening. Tijdens deze screening wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor verder onderzoek en behandeling door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts of een specialist gewenst is. Veelal vindt direct aansluitend aan de screening een intake en onderzoek plaats.

 • Hoe zit het qua hygiëne?

  Wij verwachten van u als klant dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.