Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische, administratieve en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Als uitvloeisel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is ons privacy regelement van toepassing:

  • Er worden alleen gegevens in uw dossier opgeslagen die van belang zijn voor uw behandeling.
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
  • Uw behandelend fysiotherapeut beheert uw dossier. Binnen onze praktijk heeft een aantal andere personen toegang tot uw dossier. Dit zijn  andere fysiotherapeuten in de praktijk die worden geraadpleegd bij uw behandeling, eventuele stagiaires die met uw fysiotherapeut meelopen en administratieve medewerkers. Voor allen geldt een geheimhoudingsplicht.
  • Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de behandeling gebruikt voor afstemming met eventuele verwijzers.
  • Uw persoonsgegevens worden door derden voor uw digitale dossier, voor de declaraties en voor klanttevredenheidsonderzoek verwerkt. Met deze derden hebben we afspraken over bescherming van uw persoonsgegevens.
  • Aan anderen worden geen gegevens worden verstrekt, tenzij u of uw wettelijke vertegenwoordiger daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.
  • U heeft het recht om uw dossier in te zien. Indien u van mening bent dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, dan kunt u vragen deze te wijzigen of te verwijderen.
  • Na beëindiging van uw behandeling wordt uw dossier nog 15 jaar bewaard. Daarna kan het worden vernietigd.
  • Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.